środa, 26, czerwiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Mierzymy wysoko- sprzęt do ratownctwa wysokościowego

Realizacja zadania z dotacji Powiatu Krapkowickiego
W ramach umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) pod tytułem: "Mierzymy wysoko - sprzęt do ratownictwa wysokościowego"
zakupiliśmy dwie pary uprzęży (szelek) oraz przyrząd zjazdowy ID.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Powiat Krapkowicki oraz środków własnych jednostki.
Bardzo dziękujemy za przyznaną dotację.
Zakupiony sprzęt znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków w czasie prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.
Zdjęcia:OSP Odrowąż