piątek, 24, wrzesień 2021
Numer alarmowy: 112 lub 998

Realizacja projektu "Interakywnie w OSP Odrowąż"

Interaktywnie w OSP Odrowąż
W ramach zadania publicznego wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, pt. "Interaktywnie w OSP Odrowąż"
ze środków Samorządu Województwa Opolskiego zakupiliśmy projektor multimedialny, ekran projekcyjny oraz tablet.
Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało nam się zrealizować projekt.
 
Zakup zrealizowany przez
strażaczki.pl